Podstawa prawna

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 69/2013

BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

z dnia 1 sierpnia 2013r.

w sprawie: przeprowadzenia na terenie gminy Kórnik konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2014

 

Na podstawie §3 Uchwały Nr XXXVII/401/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 sierpnia 2013r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik 
w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2014.

§1

1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budżetu Gminy Kórnik na rok 2014, zwanego dalej Budżetem Obywatelskim Gminy Kórnik na rok 2014.

2. Kwota Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2014 wynosi 500.000,00 zł.

§2

Konsultacje obejmują teren całej gminy, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Kórnik oraz osoby prawne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe zarejestrowane 
i prowadzące działalność na terenie gminy Kórnik.

§3

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik, o których mowa w §1 ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4

1. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez uprawnione do tego podmioty określone w załączniku nr 1, o którym mowa w §3, które przeszły weryfikację wydziałów merytorycznych oraz zostały umieszczone na kartach 
do głosowania.

2. Wzór formularza zgłaszania projektów, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

4. Wzór formularza do przeprowadzenia analizy poprawności wniosku zgłoszonego zadania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§5

Harmonogram konsultacji ujęty jest w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§6

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski