Realizator projektu

Od roku 2008 Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje projekty poświęcone edukacji różnych grup beneficjentów. Do tej pory zrealizowano m. in. : „Trener – drugi zawód nauczyciela” – projekt umożliwiający nauczycielom i pracownikom dydaktycznym szkół poszerzenie posiadanych kwalifikacji, „Fundusze dla oświaty – to proste!”, dający możliwości pozyskania przez pracowników oświaty dodatkowych środków finansowych dzięki uzyskaniu i pogłębieniu niezbędnej wiedzy na ich temat, „Szkolne radio na tropie funduszy europejskich” – celem projektu był wzrost zainteresowania i podniesienie wiedzy o funduszach europejskich w Polsce wśród uczniów. SIZ prowadzi również szkolenia dla nauczycieli (np. na temat prezydencji Polski w Radzie UE) i dla kobiet – lokalnych liderek.

W ostatnich latach Stowarzyszenie Instytut Zachodni szczególnie dużą uwagę skupia na problematyce ekonomii społecznej i wsparcia trzeciego sektora, realizując projekty przeznaczone dla członków organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Projekt „Działamy Razem”, poświęcony właśnie tej tematyce doczekał się już trzeciej edycji, która realizowana będzie do końca roku 2014. Każda z jego części składa się z cyklu szkoleń dla członków NGO, doradztwa (prawnego, księgowego, marketingowego), a także promocji organizacji biorących udział w projekcie poprzez prasę i Internet. Celem szkoleń oprócz podniesienia wiedzy i umiejętności jest przekonanie osób odpowiedzialnych za organizacje, liderów instytucji do tworzenia i realizacji projektów sieciowych, oraz zachęcenie do budowania pozytywnego wizerunku tych instytucji w środowisku lokalnym.

Pod koniec 2012 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu „Wolontariat – włącz się!” mającego na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez cykl szkoleń, staże i pracę wolontariacką.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie zyskało status Organizacji Wspierania Ekonomii Społecznej i przystąpiło do realizacji kolejnych projektów wsparcia III sektora: „Profesjonalne NGO w Wielkopolsce” i „Quality of NGO”. Mają one na celu wzmocnienie potencjału trzeciego sektora w Wielkopolsce poprzez wdrożenie nowoczesnych, wypracowanych przez uczestników projektu standardów funkcjonowania organizacji, które przyczynią się do podniesienia oferowanych przez nie usług.
Obecnie Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizuje projekt innowacyjny PI STAR, którego celem jest zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce oraz „Wsparcie rodziny drogą do integracji”. Projekt ten jest ofertą kompleksowego wsparcia psychologiczno-doradczego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej  mieszkańców gmin Więcbork i Kamień Krajeński.

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek rozpoczął swoją działalność w 1986 r. przy Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie jako Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej w Rokosowie. W roku 1991 został przekształcony w Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Lesznie w Siedzibą w Rokosowie. Kolejno w roku 1999 został przekształcony w Wielkopolski Ośrodek Doskonalenia Kadr w Rokosowie działający, do 2002 r., przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Po tym roku Ośrodek wszedł we władanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie ma swoją siedzibę, w zbudowanym w połowie XIX wieku w stylu gotyku romantycznego, Rokossowskim Zamku. Zamek ten został zbudowany według projektu architekta Friedricha Stüllera dla hr. Józefa Mycielskiego.  Później, przez kilka pokoleń,  był rezydencją ks. Czartoryskich.

Działalność Ośrodka obejmuje szeroko rozumianą branżę edukacyjno-szkoleniową. Szkolimy pracowników administracji publicznej a także osoby spoza sfery budżetowej. Ośrodek szeroko działa w zakresie organizacji wydarzeń związanych z tematyką integracji europejskiej a także w zakresie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej oraz propagowania kultury państw Unii Europejskiej. Swoja działalność OIE  Rokosowo kieruje również do Klientów zewnętrznych. 
     W ostatnich OIE Rokosowo szczególnie dużą uwagę skupia na problematyce ekonomii społecznej i wsparcia trzeciego sektora, biorąc udział w realizacji projektów przeznaczonych dla członków organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Dla przykładu, kolejny rok z rzędu, w Zamku odbywają się szkolenia w ramach Projektu „Działamy Razem”, który poświęcony jest właśnie tej tematyce. Ponadto, w swoich skromnych progach, gościliśmy i gościć będziemy również uczestników kolejnych projektów wsparcia III sektora: „Profesjonalne NGO w Wielkopolsce” i „Quality of NGO”. Projekty mają na celu wzmocnienie potencjału trzeciego sektora w Wielkopolsce poprzez wdrożenie nowoczesnych, wypracowanych przez uczestników projektu standardów funkcjonowania organizacji, które przyczynią się do podniesienia oferowanych przez nie usług.

Obecnie Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie jako Partner bierze udział w realizacji projektu  innowacyjnego PI STAR, którego celem jest zwiększenie efektywności kontraktowania usług społecznych w 60 gminach w Wielkopolsce.