O projekcie

   Projekt Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem jest realizowany przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

   Celem projektu jest zwiększenie efektywności konsultacji społecznych programów współpracy NGO i JST w 5 jednostkach samorządu poprzez opracowanie i wdrożenie nowoczesnego modelu narzędzi, w tym elektronicznych konsultacji dokumentów publicznych przez administrację publiczną.
   Projekt, który realizujemy składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest etap diagnozy i analizy problemów związanych z konsultacjami społecznymi pomiędzy JST i NGO. Etap ten ma nam umożliwić zebranie szczegółowych danych na temat  problemów pomiędzy JST i NGO. Pomóc w tym ma nam zespół 5 Konsultantów Merytorycznych oraz Zespół Roboczy, w którego skład wchodzą reprezentanci grup docelowych (JST i NGO).

   Kolejnym krokiem  jest zaplanowanie i wdrożenie procesu konsultacji społecznych obejmującego dokumenty publiczne z terenu Wielkopolski. W zadaniu tym dokonamy analizy sytuacji w wybranych JST w zakresie sposobów konsultowania rocznych programów współpracy JST z NGO a następnie dokonamy modyfikacji powstałych procedur konsultacji na potrzeby wybranych środowisk lokalnych. Ponadto, w ramach projektu oferujemy usługi doradcze z zakresu narzędzi i technik konsultacyjnych dla tych jednostek i podmiotów, które wskażą realne problemy związane z przeprowadzaniem konsultacji. Oferujemy również wsparcie prawne w zakresie tworzenia dokumentów konsultacyjnych zgodnych z prawem polskim.

   Ostatnim etapem naszego projektu jest upowszechnienie narzędzi i technik wypracowanych narzędzi konsultacji społecznych, w ramach którego przewidziano realizację dwóch edycji szkoleń z zakresu upowszechniania i wdrażania technik konsultacji społecznych. Szkolenia te będą dedykowane dwóm grupom odbiorców, tj. przedstawicielom NGO (40 os.) oraz pracownikom JST (40 os.)Zadania w projekcie – ramy czasowe


Zadania w projekcie konsultacje