Konsultacje w Koninie

    Dnia 20 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w sali Ratuszowej przy ul. Wiosny Ludów 6 odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Stref Płatnego Parkowania.

 Informacja na temat SPP na facebooku


ZARZĄDZENIE NR 125/2013

PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 5 listopada 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Koninie

Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 ze. zm.), oraz Uchwały Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca

2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Konina ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. poz. 3170) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Koninie.

§ 2

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 20.11.2013 r. o godzinie 17.00 w sali Ratuszowej przy ulicy Wiosny Ludów 6 w Koninie .

§ 3

Zasięg terytorialny konsultacji o których mowa w § 1 obejmuje obszar Miasta Konina.

§ 4

Uwagi i opinie zbierane będą na spotkaniu w dniu 20.11.2013 r. na druku stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia /formularz konsultacji/.

§ 5

Odbiorcy konsultacji (mieszkańcy miasta Konina i organizacje pozarządowe) zostaną poinformowani o konsultacjach poprzez ogłoszenie na stronie internetowej miasta Konina.

§ 6

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej miasta Konina.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Drogownictwa.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki