Konsultacje dla powiatu gostyńskiego

100PX-~1Aby przedstawić Państwu powiat gostyński, który uczestniczy w projekcie „Konsultacje Społeczne (…)” zaczniemy od wczesnego okresu piastowskiego, gdzie większość terytorium obecnego powiatu gostyńskiego należała do rodu Awdańców. Początek XIII wieku to moment rozpoczęcia zorganizowanej i planowanej lokacji miast i wsi na ziemi gostyńskiej trwający przez kolejne 150 lat. Na początku XV stulecia odnotowano znaczny rozwój tutejszych grodów, a przede wszystkim miejscowego tkactwa i sukiennictwa. Kolejne kilkaset lat to okres, w którym podstawą utrzymania ludności były: drobne rzemiosło, handel oraz rolnictwo. Miasta i wsie – poza Krobią, która od końca XIII wieku pozostawała we władaniu biskupów poznańskich – stanowiły własność prywatną.
W roku 1793 większość obszaru włączono – po opanowaniu tych ziem przez Prusy – w skład powiatu krobskiego (miasta Gostyń, Krobia, Poniec i Piaski). Natomiast Borek i Pogorzelę podporządkowano powiatowi krotoszyńskiemu. Dodatkowo kilka wsi i obszarów dworskich znalazło się w granicach powiatu kościańskiego i śremskiego. W okresie Księstwa Warszawskiego Ziemia Gostyńska weszła w skład podprefektury krobskiej, a po roku 1815 znalazła się w jurysdykcji Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 
W 1836 roku wszystkie grody otrzymały ordynacje miejskie, co zwiększyło znacznie ich samodzielność. W roku 1887 utworzono powiat gostyński, a siedzibą władz został Gostyń. Odzyskanie wolności nastąpiło w Gostyńskim w pierwszych dniach 1919 roku – 3 stycznia cała władza w powiecie znajdowała się już w rękach polskich. W następnych dniach z Gostynia wyruszył batalion ochotników z Ziemi Gostyńskiej, którzy tworzyli front południowo – zachodni powstania wielkopolskiego. 
W latach międzywojennych kilkakrotnie dokonywano korekt ówczesnych granic administracyjnych powiatu (ostateczny kształt nadano granicom powiatu w roku 1934, znosząc jednocześnie ustrój miejski w Piaskach – jedynie Pogorzela nadal znajdowała się w granicach powiatu krotoszyńskiego). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców pozostawało nadal rolnictwo, rzemiosło i handel. Rozwijał się także przemysł, głównie rolno – spożywczy. Powiat posiadał także rozbudowaną sieć dróg bitych. Początek wojny to dla mieszkańców ziemi gostyńskiej dzień 6 września, kiedy na terytorium powiatu weszły jednostki armii niemieckiej. Już dwa dni później cały obszar znalazł się w granicach III Rzeszy. Był to okres terroru, masowych egzekucji i wysiedleń. W końcu stycznia 1945 roku rejon gostyński został wyzwolony.
Kolejna ważna dla powiatu data to rok 1975, kiedy w wyniku reformy administracyjnej powiat gostyński uległ likwidacji, aby 1 stycznia 1999 roku, powrócić, po kolejnej reformie na mapę administracyjną Polski.

Jego siedzibą jest miasto Gostyń. W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejsko-wiejskie: Borek      Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec
  • gminy wiejskie: Pępowo, Piaski
  • miasta: Borek Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec

 
A teraz trochę współcześnie o powiecie. Starostą gostyńskim jest Pan Robert Marcinkowski. 18 lipca 2013 roku została przyjęta uchwała Zarządu o przyjęciu procedur tworzenia budżetu obywatelskiego. Kampania informacyjna, spotkania, konsultacje. Do połowy września można było złożyć wnioski z propozycjami zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w przyszłym roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 wniosków, które przekazano do oceny eksperckiej. Siedmioosobowa komisja oceniająca, w skład której weszli pracownicy posiadający wiedzę ekspercką w zakresie analizowanych wniosków, 1 października dokonała ona oceny formalnej oraz merytorycznej. Ocena merytoryczna polegała na ocenie każdego wniosku z osobna, w pierwszej kolejności, czy projekt jest możliwy do zrealizowania w 2014 roku, a następnie – przy pozytywnej weryfikacji – ocenie punktowej, na podstawie kryteriów zawartych w karcie oceny, stanowiącej załącznik do wspomnianego Zarządzenia. Członkowie komisji brali zatem pod uwagę: lokalizację przedsięwzięcia, koszty, czy był załączony kosztorys, znaczenie dla lokalnej społeczności, zasięg i atrakcyjność. Komisja przedstawiła swoisty ranking projektów, powstały na podstawie zsumowanej ilości przyznanej – przez każdego członka komisji – punktacji. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji oceniającej, zaproponował wybrane przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem kwot, jakie będą na nie przewidziane. Uwzględnił przy tym kolejność projektów, które w opinii komisji oceniającej były najlepsze. Propozycje Zarządu były także konsultowane i uzyskały jednomyślną akceptację Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych reprezentowanych w Radzie Powiatu Gostyńskiego. Końcowym etapem, który ostatecznie przesądzi o tym, które projekty i z jakimi kwotami znajdą się w budżecie powiatu na 2014 r. będzie grudniowe stanowisko i głosowanie radnych podczas sesji budżetowej Rady Powiatu.

Więcej informacji o przyjętych wnioskach znajduje się na stronie powiatu gostyńskiego

http://powiat.gostyn.pl/aktualnosci,4,budzet_powiatu_staje_sie_obywatelski,2430.html

18 października 2013 roku odbyło się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w powiecie gostyńskim. Relacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie

http://powiat.gostyn.pl/aktualnosci,4,iii_sektor_konsultowal_program_wspolpracy_na_2014_,2447.html

Powiat gostyński można odwiedzić również na facebooku https://www.facebook.com/pages/Powiat-Gosty%C5%84ski/268854353254788?ref=hl

Źródło: www.powiat.gostyn.pl