Konsultacje dla gminy Wolsztyn


maly_herb (1)
    W dniu 1 kwietnia 2009 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420). Ustawa umożliwia wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki stanowiąc jednocześnie, że fundusz ten nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

   O ewentualnym wyodrębnieniu funduszu sołeckiego decyduje rada gminy, która do dnia 31 marca powinna rozstrzygnąć w drodze uchwały czy wyraża zgodę na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym 2014 czy też nie. Uchwały te należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie określonym w art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia. Ustawa stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości tych środków. Część wydatków wykonanych (od 10% do 30 %) podlega zwrotowi w formie dotacji celowej z budżetu państwa ale tylko w odniesieniu do wielkości funduszu wyliczanego wg wzoru zawartego w art. 2 ustawy.   

   Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do organu wykonawczego w trybie art. 4 ustawy wniosku zebrania wiejskiego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.   
  

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

  • służyć poprawie życia mieszkańców
  • należeć do zadań własnych gminy
  • być zgodne ze strategią rozwoju gminy


Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:
  1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
  2. oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
  3. koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa;
  4. uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
  

   Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.

Linki zewnętrzne:Stanowisko Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim


Fundusze sołeckie_pytania_http://www.funduszesoleckie.eu

=============================================================Gmina Wolsztyn
 – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskimW latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zielonogórskim.

Ludność gminy według spisu ludności i mieszkań 2011 wynosi 30268 (stan w dniu 31 marca 2011).

Sołectwa na terenie gminy Wolsztyn:  Adamowo, Barłożnia, GościeszyńskaBerzynaBłockoChorzeminGościeszynKarpickoKębłowoNiałek WielkiNowa DąbrowaNowa ObraNowe TłokiNowy WidzimObraPowodowo,RudnoStara DąbrowaStary WidzimStradyńŚwiętnoTłokiWilczeWroniawy

Miejscowości niesołeckie na terenie gminy Wolsztyn: 
Barłożnia Wolsztyńska
BorkiKębłowo-GajówkaKębłowo-
Leśniczówka
KomorowoKrutlaKrzyżNowy MłynRudno-LeśniczówkaSarnyStara Dąbrowa-LeśniczówkaWinnicaWola DąbrowieckaZaciszeZdrogowo.

Sąsiadujące gminy:
 
KargowaKolskoPrzemętRakoniewiceSiedlecSława

Na terenie gminy funkcjonujlądowisko Powodowo.


data=VLHX1wd2Cgu8wR6jwyh-km8JBWAkEzU4,luvOIlhtwk9jGLYsbcuizb_j51HYMATlhK4PEoXhrQR5kWNA_WXRLXhYizI3Yc9ohCGtCVhE5_FH-ghJiguXyb0z4WtFyIK7mTn_XRZE6r3HcpkmDdcMbe82iP2z3wmfeJcBrz3sxXZqvgLinki zewnętrzne:


Statystyczne Vademecum Samorządowca_dane statystyczne_gmina Wolsztyn