23.02.2014

Fundusz sołecki – pozytywna ocena rządowego projektu zwiększania środków

   Kluby parlamentarne pozytywnie oceniły rządowy projekt ustawy o funduszu sołeckim, który m.in. zwiększa wysokość zwrotu pieniędzy z budżetu państwa na działania lokalne.

   Według ustawy z 2009 r., fundusz sołecki to forma budżetu partycypacyjnego, który jest wykorzystywany głównie na terenach wiejskich. Składają się na niego wyodrębnione w budżecie gminy środki, stanowiące wystandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych. Obliczane na podstawie ustawy środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. Wydatki wykonane w ramach funduszu są w części refundowane przez budżet państwa. Decyzja o tym, czy utworzyć fundusz sołecki, pozostaje w gestii rad gmin.

   Projekt doprecyzowuje obowiązujące uregulowania; jego celem jest też usunięcie barier dla rozwoju funduszy sołeckich. Zaproponowano w nim m.in, by uchwała podejmowana przez radę gminy o utworzeniu funduszu sołeckiego miała charakter permanentny, czyli obowiązujący do czasu zmiany decyzji, zamiast dotychczasowej corocznej uchwały władz gminy w tej sprawie. Rozwiązanie to ma zwiększyć trwałość i stabilizację funduszy sołeckich, umożliwiając społecznościom planowanie przedsięwzięć w dłuższym okresie.

Żródło: 

http://www.samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/134813/Solecki-jest-OK–Pozytywna-ocena-rzadowego-projektu-zwiekszenia-srodkow